Infomost mezi Českem a Polskem

 

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002843

Termín realizace projektu: 1. 11. 2021 – 29. 09. 2023

Vedoucí partner: Podzvičinsko, z.s.

Partner projektu: Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska (LOT WA)

Maximální částka spolufinancování celého projektu: 83 851,65 euro

 

Prioritní osa 4. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Programu přeshraniční spolupráce 2014 - 2020 Interreg V - A Česká republika - Polsko.

 

 

 

 

 

 

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudování a rozvoj přeshraniční spolupráce dvou neziskových organizací zabývajících se managementem cestovního ruchu v regionu: Podzvičinsko, z. s. a LOT Wałbrzych Agglomeration.

Za účelem podpory přeshraniční spolupráce a společného prostoru budou vytvořeny webové stránky informující o projektu a o společném kalendáři akcí obou krajů. Za účelem vytvoření kanálů a mechanismů pro výměnu informací a dat bude pro obě organizace, jejich členy a partnery vytvořeno společné vnitřní místo pro ukládání dat (úložiště).

Díky projektu bude vybudována a rozvinuta přeshraniční spolupráce obou neziskových organizací v oblasti cestovního ruchu. Úroveň informovanosti o společném prostoru se zvýší vybudováním digitální platformy a pořádáním online setkání. V rámci vytváření kooperační sítě dojde k překonání jazykové a informační bariéry mezi partnery a obyvateli regionu.

Jazykovou bariéru sníží e-learningový kurz polského a českého jazyka pro všechny zájemce z řad zaměstnanců, členů a partnerů obou turistických organizací. Informační bariéra se sníží také pomocí prezentací a sdílením (on-line, prostřednictvím úložiště) video a fotografické dokumentace společného území a také vzájemným seznamováním prostřednictvím řady e-workshopů, konferencí a pracovních setkání.

 

Microsite

 

Projekt „Infomost mezi Polskem a Českou republikou“ (číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 20_032 / 0002843)  je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

 

 

Zahajovací konference odstartovala Česko - Polskou spolupráci

2. května 2022

Destinační společnost Podkrkonoší (Podzvičinsko, z.s.) oficiálně odstartovala projektovou spolupráci s LOT Wałbrzych Agglomeration 

Infomost pomiędzy Polską a Czechami 

Celem projektu jest budowanie i rozwijanie współpracy transgranicznej dwóch organizacji non-profit zajmujących się zarządzaniem turystyki w regionie: Podzvičinsko, z. s. i LOT Aglomeracja Wałbrzyska. W celu promowania współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru zostanie stworzona strona internetowa informującą o projekcie oraz o wspólnym kalendarzu imprez obu regionów.

W celu stworzenia kanałów i mechanizmów wymiany informacji i danych stworzone zostanie dla obu organizacji, ich członków i partnerów wspólne, wewnętrzne miejsce przechowywania danych (rezpozytorium). W zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych będą niwelowane bariery ograniczające współpracę transgraniczą. Bariera językowa zostanie zmniejszona poprzez e-learningowy kurs języka polskiego i czeskiego skierowany do określonych zainteresowanych osób z grona pracowników, członków i partnerów obu organizacji turystycznych. Bariera informacyjna zostanie zniwelowana poprzez stworzenie, prezentacje i udostępnienie (on-line, poprzez repozytorium) dokumentacji wideo i fotograficznej wspólnego obszaru, a także poprzez wzajemne poznanie dzięki serii e-warsztatów, konferencji i spotkań roboczych.    

Dzięki projektowi budowana będzie i rozwijana współpraca transgraniczna dwóch organizacji non-profit w dziedzinie turystyki. Zwiększony zostanie poziom informacji nt. wspólnego obszaru, budując platformę cyfrową i organizując spotkania online. W ramach tworzenia sieci kooperacji pokonana zostanie bariera językowa i informacyjna pomiędzy partnerami i mieszkańcami regionu.

więcej informacji: https://www.lotaw.pl/